سیستم رندوم ، قرعه کشی کامنت های اینستاگرامی

لینکی که برای دریافت کامنت ها وارد می کنید باید مربوط به پستی با حالت انتشار عمومی باشد